Lantmännen

Lantmännen som kooperation

Den svenska lantbruksrörelsen har en lång tradition av kooperativ samverkan. De första lantmannaföreningarna bildades under andra hälften av 1800-talet, den första i Skaraborgs län år 1880.

Målen med de tidiga ekonomiska föreningarna var bland annat att förbättra kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och transportkostnader samt skapa bättre möjligheter för erfarenhetsutbyte lantbrukare emellan.

 

I början bildades lokala Lantmannaföreningar men snart kom krav på att bilda större handelspartners. Nästa steg blev därför att man ofta länsvis bildade regionföreningar.

Läs mer om Lantmännen och vår verksamhet idag 

 

En kooperativ organisation 

Marknaden för lantbruks- och anläggningsmaskiner beräknas uppvisa en fortsatt god och stabil utveckling. Affärsområdet har en stark position på sina respektive marknader. I Sverige uppgick exempelvis marknadsandelen för anläggningsmaskiner till drygt 40 procent 2006. 

 

Varumärket Claas är marknadsledande på skördetröskor i Skandinavien och Valtra är Sveriges ledande traktorvarumärke. Marknaden för lantbruksmaskiner påverkas av klimatskiftningar, råvarupriser inom lantbruket, politiska beslut och EU:s regelverk samt i viss mån av det allmänna konjunkturläget. Efterfrågan på större maskiner för det professionella lantbruket förväntas öka medan efterfrågan på mindre traktorer beräknas hålla en fortsatt stabil nivå. 

(Källa www.lantmannen.se

 

Lantmännen – en ekonomisk förening 

Lantmännen är en medlemsägd ekonomisk förening. De 44 000 medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i organisationsmedlemmar som är anslutna till Lantmännen, dessutom finns 24 lokalföreningar. 

 

Begreppet ekonomisk förening innebär att varje medlem har en röst vid de distriktsstämmor som alla medlemmar kallas till varje år. Föreningens verksamhet regleras dels av de stadgar som medlemmarna beslutat om och dels av föreningslagen. 

 

Lantmännens huvuduppgift är att tillhandahålla medlemmarna utsäde, gödsel, växtskydd och foder samt att ta emot, lagra, förädla och sälja det som lantbrukarna odlar. Försäljning av maskiner för jordbruk, skog och entreprenad samt en omfattande butiksverksamhet är andra viktiga delar av verksamheten. Dessutom är vi totalleverantör vad gäller byggnationer till lantbruket. Lantmännen bedriver också forsknings- och utvecklingsarbete i samverkan med universitet, högskolor och företag. 

(Källa www.lantmannen.se)  

 

 
du kan alltid ringa vårt kontor på telefon 031 - 470 750, så hjälper vi dig att komma rätt
site created and hosted by skandiaweb